ĐẦN LẦU TÌ SỚ

ĐẦN LẦU TÌ SỚ

Tự nhiên muốn viết một tí nhố nhăng. Tự nhiên nghĩ đến chuyện tì sớ. Tì sớ thì mòn vân tay, nhưng lần đầu rất nhắng nhít. ĐẦN LẦU TÌ SỚ Năm 1989, … Đọc tiếp