Không đề

Tháng 8 sang rồi em biết không… Hè kia lơ đãng bỏ qua sông. Để mặc thu về trong nhớ tiếc. Hóa vàng một xấp nắng trong trong… Tháng 8 sang rồi em … Đọc tiếp